Rakennuskohteen hiilijalanjalanjäljen laskenta IFC-tietomallin pohjalta -esiselvitystyölle sidosryhmien ennakkohaastattelulomake

Rakennuskohteen hiilijalanjalanjäljen laskenta IFC-tietomallin pohjalta -esiselvitystyölle sidosryhmien ennakkohaastattelulomake

Esiselvitystyöstä lisätietoa
Osana rakentamisen lainsäädön uudistamista IFC-muotoiset suunnitelma- ja toteumamallit tulevat osaksi rakennuslupa-aineistoa. Tässä esiselvityksessä tutkitaan, mitä vaatimuksia IFC-malleille tulisi asettaa, jotta niistä saataisiin rakennuskohteen hiilijalanjäljen laskentaa palveleva määrätieto tulevan vähähiilistä rakentamista koskevan lain asettamalla tarkkuudella.
Esiselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää hiilijalanjäljen laskentaan liittyvässä lainsäädäntötyössä.

Rakentamislupavaiheessa kohteelle lasketaan hiilijalanjälkiarvio. Laskennassa hyödynnetään rakennussuunnittelijan (yleensä arkkitehti) tietomallin komponenttitason tietoa. IFC-muotoinen tietomalli ja sen pohjalta laskettu hiilijalanjälkiarvio toimitetaan lupahakemuksen liitteenä rakennusvalvontaan. Tämän selvitystyön ensimmäinen osa on selvittää, mitä tietoja tässä vaiheessa voidaan tai pitää vaatia tietomalleilta.

Jatkosuunnittelun ja rakentamisen aikana hiilijalanjälkilaskennassa tarvittavat tiedot täsmentyvät. Komponenttien täsmentyvät tiedot päivitetään rakennussuunnittelijan tietomalliin. Rakentamisvaiheessa kohteen materiaali- ja tuotetiedot kerätään yhteen. Käyttöönottovaiheessa rakennushankkeeseen ryhtyvä toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle IFC-muotoisen toteumamallin sekä sen pohjalta tehdyn hiilijalanjälkilaskelman. Tietomallin ja siihen liittyvien materiaali- ja tuotetietojen tulee olla koneluettavassa muodossa. Materiaali- ja tuotetietojen tulee lisäksi olla yhteensopivia kansallisen rakentamisen päästötietokannan (www.co2data.fi) materiaalitietojen kanssa.

Tämän selvitystyön toinen osa on selvittää, mitä tietoja esitetään tietomallissa ja miten materiaalitiedot kytketään mallissa oleviin rakennus- ja tuoteosiin. Tulemme järjestämään sidosryhmille teams-tapaamisia, joissa käsittelemme kunkin osalta teemaa ja ennakkoon saatua haastattelumateriaalia.

Esiselvityksen toteuttavat Ympäristöministeriön toimeksiannosta
Tomi Henttinen Gravicon Oy
Marko Rajala, Tietoa Finland Oy
Anna-Riitta Kallinen, ARKCON


Haastattelulomakkeessa on kullekin sidoryhmälle omia haastattelukysymyksiä. Kysymykselle osoitettu sidosryhmä merkitty otsikkoon.